Algemene voorwaarden


 1. Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.

 2. Elke bestelling moet uitgevoerd worden tegen betaling bij levering, elke bestelling is onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot werd betaald. Indien de klant weigert de levering te nemen van de bestelde goederen, heeft de verkoper de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe dwingen, ofwel als tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop een bedrag te eisen gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van €50, en dit als van rechtswege verworven; de partijen ontzeggen zich het bedrag van vooraf bepaalde schadeloosstelling te betwisten. De bestelbonprijzen zijn diegene die gelden bij de levering.

 3. De waarborg die wij toekennen is uitsluitend deze toegekend door de fabrikant binnen de grenzen door deze laatste omschreven.

 4. De zendingen, zelfs franco, worden verricht op risico van de geadresseerde, elke transportschade moet binnen de 24 uur gemeld worden, met duidelijke foto's en omschrijving van de schade, via email op info@lablight.be

 5. Teruggave, binnen de 7 dagen na ontvangst bij de koper, wordt enkel aanvaard voor producten, in hun onbeschadigde originele verpakking, gekocht via het internet en mits een minimum vergoeding van 10% van de nieuwwaarde van het product, met een minimum van 10 Euro, afhankelijk van de toestand van dit teruggestuurd product en hun verpakking kan deze vergoeding oplopen tot 100% van de nieuwwaarde indien blijkt dat het product onherstelbaar is. Deze 10% minimum vergoeding wordt beschouwd als huurprijs voor dit product voor deze periode, eventuele verdere vergoeding als schadeloosstelling en/of herstelkosten. Verzendkosten zijn steeds op kosten van de koper en ook niet terugvorderbaar, aangezien elke verzending op vraag van de koper is. Elke schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of behandeling van onze goederen valt niet onder onze verantwoordelijkheid en kan als dusdanig ook niet op ons verhaald worden.

 6. Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden via contante betaling bij afhaling. Aankopen via het web worden pas verzonden na ontvangst van de overschrijving.

 7. Klachten betreffende onze facturen dienen schriftelijk ingediend binnen de 8 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

 8. Elke factuur die niet binnen de vooraf vastgestelde termijn betaald wordt, zal van rechtswege 2% intrest per begonnen maand opbrengen, zonder enige ingebrekestelling, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat, bij niet-betaling binnen de vooraf vastgestelde termijn, de factuur zal vermeerderd worden met een forfaitaire en ondeelbare vergoeding van 10% met een minimum van €30, voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Deze clausule wordt door de klant aanvaard in toepassing van artikels 1147, 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de koper een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.

 9. Bij afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt in alle omstandigheden de eigendom van de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 10. In geval van niet-betaling van onze facturen op de overeengekomen vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. De verkoper zal vanaf dat ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de koper, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de herstelling van het geleden nadeel.

 11. Het feit dat de verkoper een of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene verkoopsvoorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.

 12. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de koper zijn niet tegen stelbaar aan de verkoper.

 13. De fotokopieën, emails en faxen door ons opgesteld hebben bewijskracht zoals originelen.

 14. Enkel de rechtbank van de plaats van levering of de plaats van de uitvoering van de verbintenissen is bevoegd in geval van betwisting.


Afdrukken